Responsive Menu
Add more content here...

Hotline (24/7)

090 19 19 787 – 0982 546 909

Kiểm tra AD cài hoàn chỉnh chưa

CÁC BƯỚC KIỂM TRA

1. Domain Configuration

– Đúng tên Domain

– Trong OU Domain Controller có máy DC chưa

–> Mở DSA.MSC để kiểm tra

 2. DNS Configuration

 – Trong FLZ có:

+ domx.com \_msdcs.domX.com

 – Trong domX.com có đủ 6 Subdoamin và có 2 Host (A)

 – Trong RLZ:

+ Tạo Subnet

+ Tạo Pointer

+ Cập nhật Pointer (Ipconfig /registerDNS)

 – Trong FLZ:

Site\Default-First-Site-Nam\_tcp\ có đủ 3 Record: _gc, Kerberos, _ladp

 3. DNS Intergration with AD

Mở DNS Server để kiểm tra

 4. Installation of the share system volume

\\IP (IP máy DC)

 5. Operation of the Directory Services Retore Mode Boot Option

 Boot à F8 –> Boot vào được không?

 Tools kiểm tra:

– Dcdiag  –> test DC

– Netdiag  –> các services liên quan

 Thao tác:

 Cài Suptools.msi

 1-Event Viewer : xem các loai log

VD :   Lỗi  W32Time  trong System log

          Xử lý =  Net  Time  /rtsdomain:domX  /Set (Reliable Time Server)

2-NetDiag.exe

VD :   Xem kết quả kiểm tra chung  –> Netdiag

          Xem kết quả kiểm tra DNS     –>  NetDiag  /test:dns

          Sửa lỗi DNS sau khi xóa  –> Netdiag /Fix

3-Dcdiag.exe (InstallCD-2k3 \ SUPPORT \ TOOLS \ SUPPORT.CAB

Lớp kỹ sư hệ thống mạng MCSE